1. BEGRIPSBEPALINGEN

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: een aangemaakt gebruikersaccount van de Gebruiker;

Aanbiedster: de (mannelijke of vrouwelijke) persoon die op de Website een erotische dienst aanbiedt, welke dienst wordt afgenomen tussen de Aanbiedster en de Gebruiker, uitdrukkelijk buiten kennis en invloed van Orolea; 

Diensten: de dienstverlening die Orolea aan Gebruikers levert;

Gebruiker: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website en Dienst van Orolea;

Orolea: Orolea BV, een besloten vennootschap naar opgericht in Nederland, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende aan de Bargelaan 200-X, 2335CW, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 82783519. BTW nummer: NL862603079B01.

Overeenkomst: de overeenkomst die de Gebruiker aangaat met Orolea voor het gebruik van de Website en de dienstverlening van Orolea behorend bij de Website(s);

Website: de websites welke door Orolea worden beheerd en waarop de Diensten van Orolea aan de Gebruiker worden aangeboden;

2. ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Orolea geleverde Websites, Diensten en (zoals deze hieronder nader wordt omschreven), alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of overige diensten die aan de Gebruiker worden geleverd. 

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan kennis worden genomen op de Website van Orolea.
 
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door Orolea en de Gebruiker schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, handels-/inkoop-/leveringsvoorwaarden of enige andere voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk door Orolea van de hand gewezen en niet van toepassing verklaard. 

3. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

3.1 Voorafgaand aan het gebruik van de Website en daarbij behorende Dienst dient de Gebruiker deze algemene voorwaarden te lezen en te accepteren. Het gebruik van de Website en de Dienst veronderstelt dat de Gebruiker akkoord is met alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 

3.2 Voorafgaand aan het gebruik van de Website en de daarbij behorende Dienst verklaart de Gebruiker het cookiestatement en de privacyverklaring van de Website van Orolea te hebben gelezen, begrepen en uitdrukkelijk te hebben geaccepteerd. Indien de Gebruiker het cookiestatement en de privacyverklaring niet heeft geaccepteerd, dient hij de Website niet te gebruiken. 

3.3 De Website en de Dienst mag enkel gebruikt worden door een Gebruiker / Adverteerder die 21 jaar of ouder is. Bezoekers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Indien de Gebruiker deze leeftijd niet heeft, dient hij per direct zich te onthouden van elk gebruik van de Website en de Dienst. Orolea kan, indien zij gerede twijfel heeft aan de leeftijd van de Gebruiker, zijn toegang tot de Website (definitief) ontnemen. Orolea behoudt zich het recht voor om de Gebruiker om (persoons)gegevens te verzoeken waaruit zijn leeftijd blijkt. Het gebruik van deze persoonsgegevens zal op overeenkomstige manier geschieden zoals bepaald in art. 6 van deze algemene voorwaarden.

3.4 De Gebruiker sluit door het gebruik van de Website een Overeenkomst met Orolea tot het gebruik van de Website en de dienstverlening van Orolea behorend bij de Website.  

4. INHOUD DIENST

4.1 Orolea levert Diensten aan haar Gebruikers door middel van haar Website. Deze Diensten omvatten (niet-uitsluitend): 

- het aanbieden van een online gebruikersplatform waarop een Gebruiker in contact kan komen met een meerderjarige Aanbiedster, waarbij dit gebruikersplatform de mogelijkheid biedt om informatie op te vragen bij de Aanbiedster over (erotische) ontmoetingsmogelijkheden;

- het aanbieden van een (chat)forum waarop Gebruikers met elkaar kunnen communiceren en discussiëren; 

- het aanbieden van een erotische telefoonlijn; 

- het aanbieden van erotisch en pornografisch beeld- en video materiaal. 

4.2 Orolea is uitdrukkelijk niet betrokken bij de erotische dienst die een Aanbiedster aan een Gebruiker aanbiedt, levert, of waartoe de Gebruiker een aanzoek doet. Op het moment dat een Gebruiker op enige vorm in contact treedt met een Aanbiedster ontstaat een nieuwe overeenkomst tussen uitsluitend de Gebruiker en de Aanbiedster.  

4.3 Orolea behoudt zich het recht voor om alle content van de Gebruiker op de Website die, naar inzicht van Orolea, als niet toelaatbaar of als smakeloos wordt gekwalificeerd, te verwijderen. Onder dergelijke content wordt (in ieder geval) verstaan de content met lasterlijke, bedreigende, blasfemerende, smadelijke en diffamerende inhoud, alsmede de content waarin geweld wordt verheerlijkt, kan aanzetten tot geweld of enige andere vorm van strafbaar gedrag, alsook de content welke afbeeldingen of videomateriaal van kinderen, van misbruik van kinderen, kinderpornografie, reclame of enig ander materiaal bevat dat onrechtmatig of strafbaar kan zijn. Al het geadverteerde materiaal wordt gecontroleerd voordat het wordt gepubliceerd. Zolang de Noodverordening COVID-19 van kracht is en fysiek contact tussen klant en model vanwege het corona virus niet is toegestaan, worden advertenties die uitnodigen tot fysiek contact niet toegestaan op ons platform.

4.4 Orolea behoudt zich het recht voor om de Gebruiker die content aanbiedt zoals genoemd in art. 4.3. van deze algemene voorwaarden de toegang tot zijn Account, de Dienst en de Website (definitief) te ontzeggen. Voorts zal Orolea, naar eigen inzicht of indien daartoe verzocht deze content aan overheidsinstanties of overige instanties van rechtspleging toezenden.

4.5 Indien Orolea constateert dat een Gebruiker enige vorm van spam- of junk e-mail verspreidt op enige plek binnen de Website behoudt Orolea het recht voor de Gebruiker, eventueel na een éénmalige waarschuwing, de toegang tot zijn Account, de Dienst en de Website (definitief) te ontzeggen. 

4.6 Orolea verbiedt de upload van computerprogramma’s (waaronder autofreshers/mouseclickers etc), bestanden en ander gegevensmateriaal, dat destructieve en onberekenbare kenmerken bevat zoals gemanipuleerde bestanden, "verstopte" bestanden (bijvoorbeeld: beelden, die zijn geïntegreerd in audio bestanden), worms, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, of voor verdere activiteiten, die de integriteit of het functioneren van de Website of van online communicatie in het algemeen verstoren of kunnen verstoren. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende Gebruiker permanent geen toegang meer hebben tot de Website en zijn Account. 

4.7 De Gebruiker kan uitsluitend één Account registreren en/of beheren, tenzij Orolea (uitdrukkelijke voorafgaande) toestemming heeft gegeven voor de registratie en/of beheer van meerdere Accounts.

5. DE GEBRUIKER

5.1 De Gebruiker zal de Website uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. De Gebruiker zal de Website uitdrukkelijk niet gebruiken voor illegale vormen van prostitutie en/of seksueel contact, mensenhandel en/of enige andere vorm van seksueel misbruik. Indien Orolea het vermoeden heeft dat de Gebruiker de Website in strijd met deze algemene voorwaarden gebruikt, behoudt zij zich het recht voor om daarvan aangifte te doen bij de politie of andere instanties van rechtspleging. 

5.2 De Website stelt de Gebruiker in staat om rechtstreeks in contact te treden met een andere Gebruiker en/of Aanbiedster. De Gebruiker zal zich te allen tijde op de Website op respectvolle en passende wijze uiten en gedragen. Indien Orolea constateert, in haar opvatting, dat de Gebruiker in strijd handelt met fatsoensnormen, kan zij de Gebruiker de toegang tot de Website (definitief) ontzeggen. 

5.3 Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbiedster, vergewist hij er zich van dat hij geen seksueel overdraagbare aandoeningen heeft. Indien de Gebruiker twijfelt of hij een seksueel overdraagbare aandoening heeft dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met een Aanbiedster. 

5.4 Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbiedster, vergewist hij er zich van dat de Aanbiedster hem niet als minderjarig overkomt. Indien de Gebruiker twijfelt of de Aanbiedster meerderjarig is, of heeft geconstateerd dat de Aanbiedster minderjarig is dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met een Aanbiedster en Orolea en/of de politie of enige andere instantie van rechtspleging direct van zijn twijfel of constatering te informeren. 

5.5 Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbiedster waarvan hij betwijfelt, vermoedt of gerede grond heeft aan te nemen dat een Aanbiedster niet uit eigen wil, op grond van mensenhandel of enig andere vorm van seksueel misbruik haar (erotische) diensten aanbiedt, dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met de Aanbiedster, en Orolea en/of de politie of enige andere instantie van rechtspleging direct van zijn twijfel, vermoeden of constatering te informeren. 

5.6 Uitsluitend de aangezochte Aanbiedster beoordeelt het aanzoek van de verzoekende Gebruiker. Indien de Aanbiedster het aanzoek van de Gebruiker weigert, dient de Gebruiker zich te onthouden van verder contact met de Aanbiedster of zijn aanzoek aan te passen conform de wens van de Aanbiedster. 

5.7 Orolea is niet betrokken bij het aanzoek van de Gebruiker. Orolea levert geen rechtstreekse erotische diensten. Orolea treedt uitsluitend op als dienstverlener van een gebruikersplatform waarop een Gebruiker in contact kan komen met een Aanbiedster. 

5.8 De aangezochte Aanbiedster zal de door haar verleende (erotische) diensten aan de verzoekende Gebruiker in rekening brengen. Orolea is uitdrukkelijk geen partij noch betrokken bij deze transactie. De verzoekende Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat hij, voorafgaand aan het gebruik van de dienst van de aangezochte Aanbiedster, bij deze heeft geïnformeerd op welke wijze hij de betaling kan verrichten.

6. PERSOONSGEGEVENS

6.1 Voorafgaand aan het verstrekken van enige persoonsgegevens dient de Gebruiker deze algemene voorwaarden alsmede het cookiestatement en het privacybeleid van Orolea te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd. Indien een Gebruiker persoonsgegevens aan Orolea verstrekt zal deze er van uit gaan dat de Gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven tot verwerking van zijn persoonsgegevens. 

6.2 Bij de registratie van een Account dient de Gebruiker zijn gegevens te verstrekken. Tot deze behoren in ieder geval zijn e-mail adres, en in voorkomende gevallen  zijn naam, zijn adres en zijn telefoonnummer.,

6.3 De Gebruiker zal zijn eigen gegevens volledig en waarheidsgetrouw aan Orolea aanleveren. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de gegevens van een andere Gebruiker of persoon aan te leveren. De Gebruiker zal evenmin andere Gebruikers of personen toestemming geven om zijn Account te gebruiken. Indien Orolea het vermoeden heeft dat het Account van de Gebruiker oneigenlijk of door een ander dan de Gebruiker wordt gebruikt, behoudt zij zich het recht voor dit Account  te blokkeren en/of (definitief)te verwijderen.  

6.4 Van artikel 6.3. kan slechts worden afgeweken indien Orolea daartoe (uitdrukkelijk voorafgaande) toestemming heef verleend. 

6.5 De Gebruiker zal géén persoonlijke contactgegevens vermelden op zijn Account, of binnen de vrije invulvelden van de Website en/of de Dienst. Indien Orolea constateert dat de Gebruiker zijn persoonlijke contactgegevens aanbiedt, behoudt Orolea het recht voor om deze gegevens per direct te verwijderen. 

6.6 De gegevens van de Gebruiker zullen uitsluitend door Orolea worden gebruikt in overeenstemming met haar privacybeleid en ten behoeve van het normale gebruik van de Website en de daarbij behorende dienstverlening van Orolea.

6.7 De gegevens van de Gebruiker zullen niet door Orolea aan derden buiten de Europese Unie worden verstrekt. 

6.8 De gegevens van de Gebruiker zullen twee jaar na de laatste webaanvraag/ gebruik van de Website door de Gebruiker door Orolea worden verwijderd. Indien niet vastgesteld kan worden wanneer het laatste gebruik van de Website plaatsvond, behoudt Orolea zich het recht voor om de persoonsgegevens te bewaren vanaf de dag waarop de Gebruiker de Website (zichtbaar) voor het laatst bezocht heeft. 

6.9 De Gebruiker kan toestemming geven voor het gebruik van zijn gegevens voor nieuwsbrieven van Orolea. De Gebruiker kan op elk moment kenbaar maken dat hij geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen. Orolea behoudt zich het recht voor om systeemveranderingen ten aanzien van de Website of Dienst aan de Gebruiker middels een nieuwsbrief kenbaar te maken. 

6.10 De Gebruiker kan Orolea verzoeken om zijn persoonsgegevens blijvend te doen verwijderen. Orolea zal aan dit verzoek gehoor geven, tenzij op grond van enig vonnis en/of wettelijke plicht zij hiertoe niet gemachtigd is. 

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Orolea garandeert niet dat de informatie op de Website en de Dienst volledig, juist en/of accuraat is noch dat de Website vrij is van fouten, gebreken, malware en/of virussen. Orolea is in geen vorm aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de door een Gebruiker ter beschikking gestelde content op de Website of Dienst. 

7.2 Orolea is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van diens gebruik van de Website (of de onmogelijkheid om de Website en de Dienst te gebruiken), daartoe (niet-uitsluitend) behorend de schade veroorzaakt door malware, virussen en/of de onjuistheid en onvolledigheid van de informatie op de Website, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van Orolea. 

7.3 Orolea is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van het gebruik van de Diensten van Orolea. Orolea is niet aansprakelijk voor enig gebrek (in de kwaliteit) van haar Diensten. Orolea behoudt zich te allen tijde het recht voor een Account te verwijderen, informatie van de Aanbiedster geheel of gedeeltelijk te verwijderen, af te schermen of ontoegankelijk te maken. Orolea is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van diens (tijdelijke) onmogelijkheid in contact te treden met een Aanbiedster en/of de Dienst te gebruiken.  

7.4 Orolea is uitdrukkelijk géén partij bij enig direct of indirect (seksueel) contact tussen de Gebruiker en de Aanbiedster. Het afnemen van een (erotische) dienst bij een Aanbiedster geschiedt geheel op eigen rekening en risico van een Gebruiker. Orolea is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade, gevolgschade, vervangende schade en/of letselschade  van de Gebruiker die het gevolg is van het contact tussen de Gebruiker en de Aanbiedster en/of de (erotische) dienst tussen de Gebruiker en de Aanbiedster. 

7.5 Onverminded het bovenstaande zal de eventuele totale aansprakelijkheid van Orolea maximaal EUR 1.500 bedragen, voor het geheel van alle schade geleden door het gebruik van de Website of de Diensten. 

8. VRIJWARING

8.1 De Gebruiker zal Orolea haar functionarissen, directeuren, medewerkers, gevolmachtigden, agenten en de aan haar gelieerde ondernemingen vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van enige schade, waaronder (niet-uitsluitend) wordt verstaan alle claims, kosten, verliezen, aansprakelijkheidsverplichtingen en onkosten, die voortvloeien uit of verband houden met:

a) de schending van de Gebruiker van deze algemene voorwaarden of Overeenkomst; 

b) de schending van de rechten van een andere Gebruiker en/of een derde partij;

c) de schending van de rechten van een Aanbiedster of enig aan de Aanbiedster gelieerde partij;

d) het gebruik en misbruik van de Website of de Diensten van Orolea. 

8.2 Indien Orolea door een (gemachtigde van een) Aanbiedster in een civiele of strafrechtelijke procedure wordt betrokken, behoudt Orolea zich het recht voor de Gebruiker op te roepen in vrijwaring, als getuige of als voegende partij. Ook behoudt Orolea het recht voor al haar schade voortvloeiend uit een dergelijke procedure volledig te verhalen op de Gebruiker, en op hem regres te zoeken.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten rustend op en voortvloeiend uit de Website en Diensten van Orolea, waaronder (niet-uitsluitend) worden verstaan de octrooi, merk-, handelsnaam-, auteurs-, (niet-geregistreerde) model-, domeinnaam en databankrechten, blijven te allen tijde eigendom van de Orolea. De Gebruiker erkent bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten als uitsluitend eigendom van Orolea.

9.2 Voor zover intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van de Website en de Diensten toekomen aan de Gebruiker, draagt de Gebruiker deze rechten onverwijld over aan Orolea, welke de overdracht accepteert. Indien een recht van intellectuele eigendom een akte of registratie vereist voor de overdracht daarvan, zal de Gebruiker alle redelijke inspanningen en samenwerking leveren om de overdracht te bewerkstelligen. 

9.3 De Gebruiker zal zich onthouden van het registreren van de naam “Orolea”, en alle daarop soortgelijke namen, woordcombinaties, tekens en/of logo’s, als merkrecht binnen de Benelux en de Europese Gemeesnchap. De Gebruiker zal zich onthouden van het gebruik van de handelsnaam ‘Orolea’, en alle daarop soortgelijke namen, woordcombinaties, tekens en/of logo’s binnen het Nederlandse grondgebied.

9.4 De Gebruiker garandeert dat hij op zijn Account, de Dienst of de Website géén content plaatst die in strijd is met enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

9.5 Indien de Gebruiker constateert dat een derde partij inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van Orolea, zal hij Orolea daarvan direct op de hoogte stellen. 

9.6 De Gebruiker verbeurt een direct opeisbare, contractuele boete van EUR 2.500 per inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van Orolea, en EUR 1.000 per dag dat de inbreuk voortduurt.

10. KOSTEN

10.1 Uw creditcard, debetkaart of incassorekening zal niet worden belast zonder uw goedkeuring te geven in de zone met betaalde diensten. De website biedt escortadvertenties aan. We bieden ook de mogelijkheid aan om credits aan te kopen waardoor de advertenties bovenaan onze escortlijsten komen te staan. We kunnen ook een abonnement op een premium-lidmaatschap aanbieden voor bepaalde functies op de website. Met een premium-lidmaatschap krijgt u naast de gratis diensten ook toegang tot diensten die exclusief zijn voor leden, zoals video's of clublidmaatschap. Deze abonnementen zullen zoals hieronder automatisch worden hernieuwd wanneer de initiële termijn is verlopen, behalve als u het lidmaatschap wenst op te zeggen. Alle verschillende soorten kosten op de website worden duidelijk voor de uitvoering van uw aankoop getoond.

10.2 U gaat ermee akkoord om alle kosten tijdig te betalen in overeenstemming met de factureringslasten en -cycli.

10.3 Voor u gebruik kunt maken van betaalde diensten, dient u een betalingswijze te selecteren. De website behoudt zich het recht voor om een derde partij te contracteren voor de verwerking van alle betalingen. Het is mogelijk dat dergelijke derde partij aanvullende algemene voorwaarden oplegt voor het regelen van betalingen. De overeenkomst die u hebt met uw kaartuitgever bevat mogelijk aanvullende voorwaarden met betrekking tot de rechten en aansprakelijkheden die u hebt als kaartbezitter. U gaat ermee akkoord om alle bedragen die u aan ons bent verschuldigd meteen te betalen wanneer uw account wordt geannuleerd of stopgezet.

10.4 Orolea behoudt zich het recht voor om op elk moment kosten en betalingswijzen aan te passen, waaronder de toevoeging van bijkomende kosten voor om het even welke aangeboden content of diensten, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

10.5 De website maakt voor abonnementsdiensten gebruik van een automatische herfactureringscyclus in overeenstemming met uw geselecteerde betaalwijze.

f. Als u vermoedt dat u verkeerd werd gefactureerd, informeer ons dan meteen over de fout. Als we binnen de 30 dagen nadat de factureringsfout voor het eerst op om het even welk bankafschrift verscheen niets van u horen, dan worden de kosten voor alle doeleinden, waaronder het oplossen van kwesties met betrekking tot uw kaartuitgever, aanvaardbaar geacht. U ontheft al onze aansprakelijkheden en vorderingen inzake verlies door een fout of discrepantie die niet binnen de 30 dagen van publicatie aan ons werd gemeld.

10.6 De website kan een dagelijkse bestedingslimiet voor leden instellen. Dit is een dagelijkse (of 24 uur) kostenlimiet. We stellen deze limiet naar eigen goeddunken in. Leden kunnen een verhoging van hun dagelijkse limiet aanvragen door contact op te nemen met het klantenondersteuningsteam.

10.7 Bonussen, voordelen en beloningen worden naar eigen goeddunken van de website gegeven aan leden. Deze hebben geen geldwaarde noch kunnen ze worden ingewisseld voor geld of andere voordelen.

10.8 Credits verlopen 6 maanden na aankoop.

10.9 Credits worden niet terugbetaald. U kan ze niet inwisselen voor geld of om het even welke vorm van krediet.

11. TERUGBETALINGEN

Op elk moment en zonder reden kan een abonnement op de service worden stopgezet door Orolea, de site of de abonnee, door de andere partij te verwittigen via elektronische mail, traditionele postzending, telefoon of fax. Wanneer het lid de stopzetting aanvraagt, worden abonnementskosten NIET terugbetaald. Abonnees zijn aansprakelijk voor de kosten die zij maken tot aan de stopzetting van de service. Als u een annulering of een terugbetaling aanvraagt bij uw bank of kaartuitgever wegens onrechtmatig of frauduleus gebruik, kan de website naar eigen goeddunken uw account of kaart blokkeren voor alle partnersites van Orolea om verder onrechtmatig gebruik te voorkomen. Dit zal echter onrechtmatig gebruik bij andere klanten dan Orolea niet voorkomen, en het is geen vervangende maatregel voor een contactopname met uw financiële instelling om verder misbruik te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die door uw bank of creditcardbedrijf worden opgelegd wegens het overschrijden van uw accountlimiet of door onder nul te staan op uw account. Indien een terugbetaling door Orolea wordt verstrekt, zal de terugbetaling worden overgeschreven naar de creditcard, debetkaart of lopende rekening die voor de initiële transactie werd gebruikt. Terugbetalingen worden nooit cash of met een cheque overhandigd of overgeschreven naar een andere creditcard.

11.1 Orolea - Klantenserviceteam kan, wanneer nodig geacht, nauwkeurig rapporten en andere data waarover men beschikt onderzoeken door gebruik te maken van om het even welke bestaande middelen.

11.2 In het geval dat een transactie wordt terugbetaald, zal het overeenkomstige bedrag naar het account dat u gebruikte voor de initiële aankoop worden overgeschreven. De terugbetaalde credits zullen van uw creditbalans worden afgetrokken. Sommige betaalwijzen laten om technische redenen geen terugbetaling toe.

11.3 Ondanks wat er tot dusver werd gemeld, zal de website niet aansprakelijk zijn voor lasterlijk, kwetsend of illegaal gedrag van een abonnee, of voor prestatiegebreken, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen van de werking of transmissie, communicatiegebreken, diefstal of vernieling of onrechtmatige toegang tot, aanpassing van of gebruik van gegevens, of de daad nu contractueel of onrechtmatig is, of voor elke andere oorzaak van de actie, voor elk bedrag dat hoger is dan het bedrag dat betaald werd door de abonnee aan de website.

11.4 In geen geval, waaronder, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de website of één van zijn partnerbedrijven aansprakelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, bijzondere, gevolgrijke of bestraffende schade die het resultaat is van het gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, onverminderd hetgeen in de huidige clausule wordt bepaald.

12. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

12.1 De Overeenkomst tussen de Gebruiker en Orolea wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

12.2 De Gebruiker kan de Overeenkomst beëindigen door zijn Account permanent te verwijderen.

12.3 Orolea heeft het recht de overeenkomst met de Gebruiker onmiddellijk te beëindigen indien de Gebruiker een bepaling uit deze Overeenkomst schendt, of (naar mening en inzicht van Orolea) de Website en/of een Dienst onjuist gebruikt of misbruikt.

2.4 Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend en/of in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag ten laste van hem is ingediend.

13. CONTACTGEGEVENS

Reguliere post: Orolea BV, Bargelaan 200-X, 2335CW, Nederland

Neem contact op met onze klantenservice op telefoon nummer +31(0)852080118 of contacteer ons op de snelste manier door het contact formulier in te vullen op https://www.topescort.nl/support en ze zullen u spoedig antwoorden. Als u een probleem heeft met het invullen van dit formulier, kunt u ons ook direct mailen op [email protected]. Voeg dit e-mailadres toe aan uw adresboek zodat het niet wordt gemarkeerd als spam.

Kantooruren: maandag tot vrijdag 10: 00-20: 00 uur

E-mails verzonden tijdens kantooruren worden binnen 0-2 uur beantwoord. 

14. SLOTBEPALINGEN

14.1 Deze algemene voorwaarden en deze Overeenkomst zijn opgesteld volgens het recht in Nederland. Partijen hebben het dit recht van toepassing verklaard op deze algemene voorwaarden en deze Overeenkomst.

14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing is verklaard, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank in Nederland.

14.3 Als wordt geconstateerd dat enige hierin beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn, zal deze afgescheiden worden van de algemene voorwaarden en de rest van de bepalingen van de algemene voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.

Deze website is een advertentie- en informatie portal en heeft als zodanig geen verband of aansprakelijkheid met op de website genoemde sites of individuen. De website verkoopt ALLEEN advertentieruimte en is geen escortbureau. De website is niet verantwoordelijk voor de inhoud of acties van websites of individuen die je via links, e-mail- of telefoon contacten op deze website kunt vinden. Al het geadverteerde materiaal wordt gecontroleerd voordat het wordt gepubliceerd.

© Copyright 2024 | Alle rechten voorbehouden | Topescort.nl

Alle modellen op deze website waren ten minste 18 jaar oud toen ze werden gefotografeerd.

Versie 1.06.13 - siteways-react2021-6784985df9-fzkwr - 44.192.94.177 - [US] - [Vernieuwen]

DMCA.com Protection Status